CreAtelier D8
Privacyverklaring CreAtelier D8

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CreAtelier D8 verwerkt van haar cursisten en opdrachtgevers

Indien u cursist of opdrachtgever wordt van CreAtelier D8 , of om andere reden persoonsgegevens aan CreAtelier D8 verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met CreAtelier D8 , geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy verklaring te verwerken.
Persoonsgegevens verstrekt door een opdrachtgever , van de opdrachtgever of derden, worden geacht verstrekt te worden conform de Privacyverklaring van de opdrachtgever.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
CreAtelier D8
Steenhoeve 8
6029 SB Sterksel
Tel: 040-2265008
KvK : 59723343
Createlierd8@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt CreAtelier D8 met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
Informatie ten aanzien van het afhandelen van uw betaling.

2.2. CreAtelier D8 verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uw naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
contact over te maken afspraken en de annulering van ateliertijden ; het versturen van uitnodigingen en facturen en informatie over de diensten van CreAtelier D8 ; het reageren op uw (aan)vraag; het toesturen van een nieuwsbrief , overige voorkomende gevallen.
CreAtelier D8 is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
CreAtelier D8 heeft hiervoor een accountant ingeschakeld. Hiervoor wordt verwezen naar de privacyverklaring van J&B Advies&Administratie Asten.
CreAtelier D8 heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Bij het bezoek aan het atelier door een minderjarige vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-mail berichtgeving:
CreAtelier D8 kan uw naam en e-mailadres gebruiken om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van CreAtelier D8 , zoals een nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een email
naar: createlierd8@gmail.com

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
CreAtelier D8 verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal gegevens uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet-persoonlijke informatie
a. CreAtelier D8 heeft niet de intentie om, wanneer u de website bezoekt, automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet- persoonlijke aard (bv. het type
computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
CreAtelier D8 is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van CreAtelier D8 terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
CreAtelier D8 verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Voor personen vanwie gegevens zijn ontvangen , zonder dat er een cursist/opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

6 Inzagerecht
6.1 Via de eigenaar van CreAtelier D8 kunt u met toevoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. CreAtelier D8 zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaar van CreAtelier D8.
6.3. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met
de eigenaar van CreAtelier D8 via telefoonnummer: 040-2265008 of e-mail: createlierd8@gmail.com

7. Hoe CreAtelier D8  persoonsgegevens beveiligt  
CreAtelier D8 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via createlierd8@gmail.com

8 . Wijziging van deze privacyverklaring
CreAtelier D8 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken.

Aldus opgemaakt te Sterksel Mei 2018